Hastalıklar
Göz Anatomisi
Refraktif kusurlar
Katarakt
Glokom
Kornea hastalıkları
• Fuks distrofisi
• Keratokonus
• Pterjium
Retina hastalıkları

Pterjium

Pterjiumun Belirtileri

Pterjiumlar genellikle asemptomatik olmakla birlikte; yanma, irritasyon, lakrimasyon, yabancı cisim hissi ve foto fobi yaratabilmektedir. Gözyaşı tabakasının refraktif yüzeyinin bozulmasına ikincil olarak, kurala uygun ve düzensiz astigmatizmanın indüklenmesi ile ya da görme aksının invazyonu ile görme keskinliği azalabilmektedir. Gözyaşı kırılma zamanı normaldir. Mekanik irritasyon nedeni ile pterjium iltihaplanabilir ve kronik rahatsızlık, yabancı cisim hissi, ağrı, sulanma, foto fobi, kaşıntı, konjonktivada hiperemi ile ödem ve konjonktiva veya korneanın floresein ile boyanması görülebilmektedir.

Konjonktiva-limbal Otogreft yöntemi ile istenilen büyüklükte konjonktiva üst temporal bölgeden disseke edilir, limbal bölüm 2 saat kadranı uzunluğunda ve limbusu 0,5 mm geçecek şekilde diseke edilerek eksizyon yapılır. Serbest greftin limbal bölümü pterjium alanının limbal bölümüne getirilerek sütüre edilir veya yapıştırılır.

Amniyotik Zar Transplantasyonu yöntemi ile pterjium başı ve gövdesinin eksizyonu tamamlanır, subkonjonktival fibrozis tamamen temizlenir, üst ve alt forniks ile karunkuldeki konjonktiva kenarına enflamasyonu azaltmak ve nüksü engellemek için subkonjonktival triamcinolone uygulanır. Açık skleral alan üzeri yeterli büyüklükte amniyotik zarın (AZ) bir ya da iki katı ile kapatılır.

Amniyotik zar ile konjonktiva episkleradan geçilerek sütüre edilir.

Pterjium cerrahisinde AZT uygulamasında amaç; zar'ın epitelyal büyümeyi artırması,bazal epitelyal hücrelerin yapışmasını sağlaması ve proliferasyonu azaltması, İmmünojenitesinin düşük olmasıdır.

Tüm Hakları Saklıdır Dr. Emil Yusifov